Privéleven

Principes met betrekking tot het verzamelen van gegevens van persoonlijke aard

In principe verkrijgt men toegang tot informatie beschikbaar op of via de website zonder dat men gegevens van persoonlijke aard moet opgeven, zoals naam, postadres, e-mailadres...

Teneinde aanvullende diensten te verkrijgen (vraag naar informatie, reservatie, ledenzone, abonnement op een informatiebrief…) is het uitzonderlijk mogelijk dat er persoonlijke informatie, voornamelijk gegevens worden gevraagd aan de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de geldende privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 (GDPR)” .

Uiteraard heeft u wel te allen tijde het recht op toegang tot uw  persoonsgegevens, het recht om deze gegevens te corrigeren, te verwijderen of deze gegevens aan derden te laten overdragen. Daarnaast hebt u uiteraard ook het recht om te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van de door u meegedeelde gegevens in te trekken of om u, desgevallend, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

De regionale autoriteit verbindt er zich toe om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen teneinde te vermijden dat derden misbruik zouden maken van gegevens van persoonlijke aard die u zou hebben meegedeeld.


Verantwoordelijke voor de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten binnen de partnerinstellingen van het project.

We zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten.

Elke aanvraag of elke vraag met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer op de website kan worden gericht aan het postadres opgegeven op de website, alsook via e-mail aan het adres {AdministratorEmail}.

Mocht u niet akkoord zijn met hoe we omgaat met uw gegevens of verzoeken, dan kan u hieromtrent klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be).


Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot het navigeren

Indien u toegang verkrijgt tot de website, dan verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens :

  • het IP-adres dat aan u werd toegekend op het ogenblik van de verbinding;
  • de datum en het uur dat u naar de site surfte;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • het soort browser dat werd gebruikt;
  • het platform en/of het exploitatiesysteem dat werd geïnstalleerd op de PC;
  • de zoekmotor die werd gebruikt alsook de gebruikte sleutelwoorden om de website te vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten op de verschillende onderdelen van de website en om er verbeteringen aan te brengen.


Gebruik van cookies

Teneinde het navigeren te vergemakkelijken op de site en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kunnen {SiteName} occasioneel overgaan tot het gebruik van "cookies".

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt bewaard door een website bij de internetnavigator van uw computer. Deze "cookie" kan worden gerecupereerd bij een later bezoek aan dezelfde website. De "cookie" kan enkel worden gelezen door een andere website dan diegene die hem heeft gecreëerd. De website gebruikt de "cookies" voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soort informatie te registreren, hetgeen voor u zal vermijden om telkens dezelfde gegevens te moeten invoeren wanneer u onze website bezoekt.

De meeste "cookies" werken slechts voor de duur van een sessie of een bezoek. Geen enkele ervan bevat informatie die ervoor zou kunnen zorgen dat u telefonisch zal worden gecontacteerd, via e-mail of via de post. Het is voor u tevens mogelijk om uw navigator te configureren teneinde u te informeren telkens er een "cookie" wordt aangemaakt of om hun registratie te verhinderen.

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten binnen de partnerinstellingen van het project.